Facebook Search Panel - Beta


Most recent 36 posts returned for keyword: Year 3

KJ OnAir

KJ OnAir: KJ's Hollywood Dirt for 10/21/2014    

2 minutes ago - View -

Gul Mohar

Gul Mohar: Devi Nin Chiriyil ..... Year 1977 Song     ചിത്രവര്‍ണ്ണാങ്കിത ശ്രീകോവിലില്‍ ഞാന്‍
നിത്യസിംഹാസനം നിനക്കായ് തീര്‍ത്തു
സ്നേഹോപാസനാ മന്ത്രവുമോതി
സ്നേഹമയീ ഞാന്‍ കാത്തിരിപ്പൂ
ദേവീ നിന്‍ ചിരിയില്‍ കുളിരോ പാലൊളിയോ? :) :) :)
Watch the video: video https://www.youtube.com/watch?v=s37--5LpRqQ

2 minutes ago - View -

Sonia Naicker

Sonia Naicker: Adorable 3 year old is very happy to dance!     Amazing for a 3 year old!     Adorable 3 year old is very happy to dance! Click Here to Subscribe: http://bit.ly/10TNEL1 Click Here for the Full Article: http://bit.ly/1qkC33d
Watch the video: video http://www.youtube.com/watch?v=MdcuaeYV9oM&sns=fb

3 minutes ago - View -

Jeanne Donaldson

Jeanne Donaldson: 3-year-old Mateo Makes His Case for Cupcakes: "Linda, honey, just listen."         Mateo makes a sweet and convincing argument for cupcakes! Visit us at thebigtino.com facebook.com/thebigtino tvtino.com
Watch the video: video http://www.youtube.com/attribution_link?a=MPZSYTJQj40&u=%2Fwatch%3Fv%3DTP8RB7UZHKI%26feature%3Dshare

5 minutes ago - View -

Dawn Docto

Dawn Docto: Dawn and Charry at 18     https://vimeo.com/109438984

Thea May Collantes Romelie Condez Jima Jam Patrick Conrade Patricia Villalon Annie Rose Ariola Catherine Dela Cerna Karen Joy Cuaterno Gaeul Treyes Nickky J Pascual Gabriel Celo Shelyn Lim Trixie Baldovino Treny Granada Jerna Bernadas
Majella Marie Lagtapon Paniagua Johanna Chua Schece Solidum Macy Villanueva Iyo Servida Laila Moncatar Neneng Arroz Moncatar Docto Porsh Sha Danielle Natividad Patrick Edward Morta Jonelas Mel Raymund Guillena Franz Louie Montesa Gerard Paul Mamon Mark Christian Coleen Kay Arvi Siriban Chaychelle Yeoj Garcia Rigby Tim Tiansay John Ballos Venz Clement Edjan Azalea Docto Oarga Khul Lot Aligkzandriyah Docto Yeye Yeye Yeye Irene Llanora Itona Libo-on Itsmeh Amy Romeo Llanora Itona Jr. Chato Verzosa Mark Angelo Tarvina Bill Christian Braza Lyka AlipaLo Frennel Ong

To my best friend since forever, classmate since grade one, school mate sang elementary kag high school kag college, PARYOS PA ATON BIRTHDAY, indi ngd ta ni mapaghiwalay ng tadhana! HAHAHA. Syado na kadamo damo damo damo sang nahimo ta nga kasadyahan together and I'm looking forward sa mga maabot pa nga years. Yey! October 19 is not only a celebration of our birthday, but a celebration of friendship!! So much love!
Watch the video: video https://vimeo.com/109438984

8 minutes ago - View -

Eva Oxana Babuschka

Eva Oxana Babuschka: nightflyers & don't worry bout me !     Zürich, spring 2011
Watch the video: video http://youtu.be/fqr_eLJG1A8

9 minutes ago - View -

Eleina May

Eleina May: Markandeya - En timme kvar att leva     Just so .... always THIS autumn moment when you are missing the summer party in sjönevad. and Marcus Lindberg through the year comes up with new videos from the summer to make us be more impatience for the next summer party! Tack Marcus and Christian Kielberg and all others!
Watch the video: video https://vimeo.com/109357587

18 minutes ago - View -

David R Hamilton PhD

David R Hamilton PhD: Failing to run as fast as my dog     On a lighter note, this 7-second clip is me trying (with painful consequences) to keep up with Oscar a few weeks ago, just under a month after the amputation. Elizabeth did advise me not to try! As you can see, it hasn't held him back in the slightest. He likes to run everywhere now. It's actually easier for him than walking. :-)     Oscar had a hind leg amputated just under a month prior to this. It's inspiring to see that it's not holding him back. I reckoned I could keep up with him. E...
Watch the video: video http://youtu.be/UgmKbT9QlAc

21 minutes ago - View -

Cnu Sunki

Cnu Sunki: sun raha hai na tu aashiqui 2 our 3 year old little sreya ghosal ( vaishnavi)     addicted on Sun Raha hai NA tu Ro raha Hu main - Aashiqui 2.

http://www.youtube.com/watch?v=c0ZEr_6R068     This video was not a pre-planned one. I would like to thank Srikanth Namboothiri for this video. We were doing a session with Kannan and when we finished it ...
Watch the video: video http://www.youtube.com/watch?v=c0ZEr_6R068

21 minutes ago - View -

Linda Robinson

Linda Robinson: Beyonce Grown Woman Live Chime For Change 2013)     I love celebrating birthdays, a day to celebrate ones life! Today, like every other birthday I've had, has been celebrated with people I love and are special in my life, be it in person, from afar or online. I thank you so much for sending your blessings & love to me, I am forever grateful. For those Leos, Virgoes & Librans I haven't sent my wishes online, I'm so sorry. I did send my love, but just didn't post on your wall. Please forgive me, I've been wrapped in personal affairs. God Bless you all, and for my atheists friends.............Chuur ;)
Watch the video: video https://www.youtube.com/watch?v=Vy5yeEa1dLs

21 minutes ago - View -

Natasha Slater

Natasha Slater: Natasha Slater » REVERIE VEZZOSI     #PWPEOPLE REVERIE VEZZOSI

CHECK OUT OUR MINI INTERVIEW WITH REVERIE AT WWW.NATASHASLATER.COMPWP: WHERE DO YOU COME FROM?
RV: I have got a french name but I’m actually Italian. I was born in Florence and I live in Milan.

PWP: HOW OLD ARE YOU?
RV: I’m 20 years old.

PWP: WHAT DO YOU DO IN YOUR LIFE?
RV: This is a difficult question! I’m a creative person. The first sentence that I ever said was: “Art is beautiful”. I define myself as “the Italian Artgirl”. I’m an art and fashion blogger for my blog www.artmoodon.com, a freelance journalist and I work in a network of inspiring connections, which involves art, fashion, design and music. I’m also a student at the second year of History of Art and last year I was graduated as personal shopper at IED.

PWP: WHAT ARE YOU WEARING?
RV: I’m wearing a basic black dress with golden details, a purple pair of shoes, golden and vintage jewellery …and also a particular green lipstick!

PWP: HOW DO YOU DESCRIBE YOUR STYLE?
RV: I love wearing the things I design and create and to mix them with elegant and unusual clothes. I would describe my style as a “dreaming” style. I’m Reverie, the daydreamer!

PWP: 3 SONGS YOU ARE TOTALLY INTO RIGHT NOW?
RV: I usually to listen to the radio. I don’t want to have to choose the music I listen to at any particular time. I want to be free to be surprised and to discover something new!

PWP: THE LAST CRAZY THING YOU DID IN MILAN?
RV: I will not tell you, it’s a secret!

PWP: ONE THING YOU CANNOT LIVE WITHOUT?
RV: Honestly? My iPhone with the headphones.
So I can bring my ideas, my dreams, my works and my radio always with me!

FOR BOOKING INFO CONTACT EVENTS@NATASHASLATER.COM

22 minutes ago - View -

Tasha Baxter

Tasha Baxter: DRUM&BASSARENA AWARDS 2014     Hello lovlies

26 minutes ago - View -

Brendan Victor Yang

Brendan Victor Yang: Living with Cystic Fibrosis 3     https://www.youtube.com/watch?v=dOmut3yooHg
And yes I cried watching all her videos, from the healthy looking young girl she is 3 years ago talking about her life with cystic fibrosis to the state she is in now..... imagine how it is to know that your life may end anytime soon...........     Hello all! Just a brief video updating you all on my life and how my health is! If you have any questions don't hesitate to comment and I'll answer them in m...
Watch the video: video https://www.youtube.com/watch?v=dOmut3yooHg

26 minutes ago - View -

Ruby True

Ruby True: Nirvana - Son Of A Gun     I woke up with this in my head!
strange how I just wake up with old songs in my head anyone else get this?
Reminds me or care free teenage years
Watch the video: video https://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=_3WaIFPwtpQ

27 minutes ago - View -

Vox

Vox: 3 reasons iPad sales are tanking     Quarterly iPad sales are down 13% from last year.

29 minutes ago - View -

Jay Rich

Jay Rich: An RCA Presentation: Television (1939)     To my cohorts in TV production... notice how the remote crew is dressed in suit and tie? Should that become the new standard?     Early promotional film introducing TV to the American public, probably coordinated with the rollout of scheduled broadcasting at the 1939 New York World's Fa...
Watch the video: video http://youtu.be/JHnamytBGaY?t=1m9s

31 minutes ago - View -

Roxanne Fernandes

Roxanne Fernandes: Cute 3 Year Old Chinese Boy Performs For An Audition     https://www.youtube.com/watch?v=QYIVFPNrim8 what an amazing adorable little boy.... at the end and what he says....ya cant help but cry at his words....but good tears.     "My dream is, to make people happy because i'm happy..." - Zhang Junhao's auditions for 出彩中国人 - Too adorable For British Chinese and Far East Media visit our...
Watch the video: video https://www.youtube.com/watch?v=QYIVFPNrim8

38 minutes ago - View -

Chandan Sardana

Chandan Sardana: Adorable 3 year old is very happy to dance!         Adorable 3 year old is very happy to dance! Click Here to Subscribe: http://bit.ly/10TNEL1 Click Here for the Full Article: http://bit.ly/1qkC33d
Watch the video: video http://www.youtube.com/watch?v=MdcuaeYV9oM&sns=fb

41 minutes ago - View -

Chandan Sardana

Chandan Sardana: Adorable 3 year old is very happy to dance!         Adorable 3 year old is very happy to dance! Click Here to Subscribe: http://bit.ly/10TNEL1 Click Here for the Full Article: http://bit.ly/1qkC33d
Watch the video: video http://www.youtube.com/watch?v=MdcuaeYV9oM&sns=fb

42 minutes ago - View -

Loch Sarath

Loch Sarath: Price Tag Cover by 3 year old Gabrielle        
Watch the video: video http://youtu.be/ShvOOeNFpNI

42 minutes ago - View -

Tulsa's Channel 8

Tulsa's Channel 8: THE 3 THINGS TO KNOW THIS MORNING

1. Pistorius Faces Years in Prison
2. Lane Closure in South Tulsa
3. HIRING NOW: Major Job Fair This Morning

42 minutes ago - View -

Madeline Oirada

Madeline Oirada: Adorable 3 year old is very happy to dance!     Amazing:))     Adorable 3 year old is very happy to dance! Click Here to Subscribe: http://bit.ly/10TNEL1 Click Here for the Full Article: http://bit.ly/1qkC33d
Watch the video: video http://www.youtube.com/watch?v=MdcuaeYV9oM&sns=fb

43 minutes ago - View -

Madeline Oirada

Madeline Oirada: Adorable 3 year old is very happy to dance!     So cute
Watch the video: video http://www.youtube.com/watch?v=MdcuaeYV9oM&sns=fb

44 minutes ago - View -

South Place Hotel

South Place Hotel:    

44 minutes ago - View -

Elmer Roderick Niem Bool

Elmer Roderick Niem Bool: White Zombie-Blood, Milk And Sky (Im-Ho-Tep 3,700 Year Old Boogie Mix)     Leaving Moscow. Take-aways after my second visit:
1. The Russians are some of the warmest people on earth - must be the cold weather ;)
2. Willpower is most effective during training. Less so in the actual ordeals themselves unless death is an option.
3. Beauty never dies - as Mr. Zombie very well concluded in my childhood favorite below.

201410211331     A very rare White Zombie remix from the Electric Head Pt. 2 single
Watch the video: video http://youtu.be/mFU-XItcDnM

44 minutes ago - View -

Madeline Oirada

Madeline Oirada: Adorable 3 year old is very happy to dance!     So cute
Watch the video: video http://www.youtube.com/watch?v=MdcuaeYV9oM&sns=fb

45 minutes ago - View -

Andrea Cockerill

10152801987050818 Andrea Cockerill:        

46 minutes ago - View -

ม๋าอาร์ม จู๋เล๊ก ยิ้มเป้ย

ม๋าอาร์ม จู๋เล๊ก ยิ้มเป้ย: Payphone - Maroon 5 (Cover by 12 years old Jannina W)     http://www.youtube.com/watch?v=o-rX_oRElQY&list=PLzTe7Xc4FXXVruvSECdQ4ooG3zmAvu6Mh&index=3     Im back with my new cover: Payphone! Hope you like it :) Don't forget to subscribe like, favorite and/or leave a comment below. Thanks for watching!! Don't f...
Watch the video: video http://www.youtube.com/watch?v=o-rX_oRElQY&list=PLzTe7Xc4FXXVruvSECdQ4ooG3zmAvu6Mh&index=3

47 minutes ago - View -

Aunie Macuja

967684839914402 Aunie Macuja:         my baby dog..

after how many years nagkita ulit kami..and she's so happy and jumpy to see me..it really shows she missed me..

49 minutes ago - View -

Aisha Ibrahim

591842854253817 Aisha Ibrahim:         DO OUR LEADERS HAVE CONSCIENCE? DO WE HAVE A GOVERNMENT IN THIS COUNTRY?
This is the only road leading to Southern part of Borno State fro Maiduguri through Gombe.....this death trap is less than 50 km....it takes one 2 hours to cover the distance. It is the road between Kwaya Kusar L G A and Biu. This part of the State produces more than 70 percent of food crops which are also exported to other parts of this country as well as neighbouring countries. This is also a part of the State that has an average of 3 graduates to a family. Its only an irresponsible Government that has over burdend itself so SO MUCH sentiments that will allow such. It is true that these roads did not reach such a deplorable state in just the past three years but atleast past governments were maintaining it. If this is the kind of pain DEMOCRACY will cause Nigerians, then we definitely do not need it.

50 minutes ago - View -

Sonny Hammoud

Sonny Hammoud: COH CPV HonorVersary 3: Night 2     Live from New Jersey, we have Honorversary 3 Night 2! Watch as we get to see who wins the Survival of the Fittest tournament, a match 1 year in the making as Lester Barkley finally goes 1 on 1 with Kenyon Fenix for the first time ever, The Goonie teams up with Kevin Cross and Morris to take on The Accurate Enterprise in an epic 6 Man Tag matchup, and Caleb Blair finally cashes in his MITB contract to get his one shot at the COH World title as he faces 1 of the most dominant champions in COH history, The Alex Enterprise! All this and more right here! http://www.youtube.com/watch?v=718Ki2L4PkA&list=UUjCdDBMNQy_XDuQCeSeleWA     HonorVersary 3: Night 2 PRESHOW MATCH Tag Team Action The Hoggard Dynasty (Connor Jameson & Logan Hoggard) vs. The Black Wolves (Brandon Wolfe & Raymond Dudl...
Watch the video: video http://www.youtube.com/watch?v=718Ki2L4PkA&list=UUjCdDBMNQy_XDuQCeSeleWA

51 minutes ago - View -

Michael Moss

962807497068051 Michael Moss:         Consider Swap or Sale. 1998 VT S pac. Auto, Cruise, traction control, woodgrain shifter, colour coded SS fascia with wired foglight button, Berlina 3 window cluster with custom lights, but have original single window cluster with just over 250,xxx. Which is the genuine kms that was taken out last week. (Only changed for 3 window display shows average fuel, speed, instant fuel usage, etc) Regularly serviced just done oil and filter with Magnatec oil, brand new Alpine CD/AUX/USB headunit, 6 speakers, 2 amps, 2 subs (may keep subs) Calais garrnish and tail lights, Calais grills, handles inside and out, chrome window trim, VY seats and door trim(drivers seat has lose wire so can't raise/lower. Easy fix but position suited me), LED blue neons in all 4 foot wells on switch (rear lights under rear of front seats) Blue neon on boot wired to boot light, Dual Fuel injected LPG needs tune, but of power steer whine have a good replacement pump, comes with 2 drivers side doors i bought to replace the original scraped ones by previous owner (not that bad just fussy), Genuine 20" HSV Pentagons with awesome tyres, locknuts and HSV centrecaps, sports exhaust, cold air intake, aftermarket leads, BRAND NEW radiator, harmonic balancer, all 3 idler/rensioner pulleys in the last 6 months, needs a couple front end bushes. Early this year installed drilled and slotted brake rotors with new pads, Well looked after lots spent just need to sell to fund a new car. Owned this the last 2 years. Has fade on bonnet, marks here and there. It's my pride and joy not interested please no comments. Been offered $1500 for wheels alone. Just painted cluster and polished fascia.
$3999 As is with wheels. Has rego.
Can do $3000 BYO wheels no subs. (will leave wiring)

51 minutes ago - View -

Singco Christvan

Singco Christvan: Adorable 3 year old is very happy to dance!     Idol     Adorable 3 year old is very happy to dance! Click Here to Subscribe: http://bit.ly/10TNEL1 Click Here for the Full Article: http://bit.ly/1qkC33d
Watch the video: video http://youtu.be/MdcuaeYV9oM

55 minutes ago - View -

Ladylady First

Ladylady First: Zhang Junhao, the amazing 3-year-old dancing boy in China         Zhang Junhao (张俊豪) is a 3-year-old boy from Shandong Province, China. Here he performs a dance medley on the hit TV show "Amazing Chinese" (出彩中国人). 《出彩中国人》第2...
Watch the video: video http://youtu.be/DiHaY-542SY

55 minutes ago - View -

Jhonavelle Lim Pantoja

Jhonavelle Lim Pantoja: ArVeLLE 28 .. my baby's 2 year and 7 months gift :)     request n mama Grace Lim :) Archie Mahinay
hehehe. throwback daw :)
Watch the video: video http://youtu.be/zGFFeZd43YQ

56 minutes ago - View -

Maurizio Frasca

Maurizio Frasca: The Year of the Cat by Al Stewart    
Watch the video: video http://youtu.be/zvBfIdhG974

59 minutes ago - View -